Održan sastanak nazira i Čurčića vakufa

U prostorijama Ćurčića vakufa u Sarajevu danas je održan sastanak direktora Vakufske direkcije dr. Senaida Zajimovića, u svojstvu nazira Ćurčića vakufa, sa mutevelijom vakufa Farukom Ćurčićem i predsjednikom Izvršnog odbora vakufa Jusufom Tanovićem.

Na sastanku predstavnici Ćurčića vakufa su naziru vakufa dr. Zajimoviću predstavili izvještaj o radu vakufa za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem, kao i plan rada sa finansijskim planom za 2017. godinu.

Ćurčića vakuf svake godine povećava svoje aktivnosti i bilježi značajne rezultate. Od provedenih aktivnosti u 2016. godini se izdvaja: finansijsko pomaganje opravke i održavanja Jahja pašine – Ćurčića i Sagrakči hadži Mahmuda džamije u Sarajevu, Ćurčinice džamije u Livnu i Karaula džamije u Travniku, zatim stipendiranje po jednog studenta iz džemata naprijed navedenih džamija, kao i jednog studenta Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu, dodjelu pomoći za vjersko-prosvjetne aktivnosti u navedena četiri džemata, te dodjelu donacije informatičke opreme (laptopi, radni stolovi i „pametna tabla“) osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija“ u Sarajevu, nabavka opreme za mektebsku učionicu u Livnu i nabavka opreme za igraonicu djece bez roditeljskog staranja predškolskog uzrasta u JU „Dom Bjelave“ u Sarajevu.

Nazir vakufa dr. Zajimović je pohvalio rad Ćurčića vakufa te ocijenio da su provedene aktivnosti i utrošak sredstava šerijatski opravdane, u skladu sa Vakufnamom, te ugovorima i sporazumima o obnovi i oživljavanju ovog vakufa koji su zaključeni između Rijaseta IZ i Ćurčića vakufa.

Čurčića vakuf je 2016. godine obilježio 280 godina svog postojanja. Osnovao ga je hadži Salih-aga Čurčić kao evladijet vakuf (porodična zadužbina) 28. novembra 1736. god. (1149.H). Cjelokupna imovina Čurčića vakufa nacionalizirana je 1958.g. i tada je nastao prekid u njegovom djelovanju. Čurčića vakuf je obnovljen 1998.g. kada je osnovano Udruženje „Čurčića Vakuf-Udruženje građana“ sa ciljem da se sačuva preostala imovina te obnovi rad Vakufa. U proteklih 280 godina Čurčića vakufom je upravljalo 17 mutevelija koji su bili značajne ličnosti svog vremena, a neki od njih kao što su gradonačelnici Sarajeva Salih Ragib ef. i Fehim ef. Čurčić i historijske ličnosti.

0-02-05-2d6207087ff23952b30bd6ae5873e503991f2dbe0d478d12d72d4add3c6d6400_full