ČURČIĆA VAKUF

Osnivanje Vakufa i rad do nacionaliziranja imovine 1958. godine

Čurčića Vakuf je osnovao hadži Salih-aga Čurčić kao evladijet, (porodični) vakuf, 28. novembra 1736. godine (1149. H.) i u Vakufnami (dokument o osnivanju Vakufa) za prvog muteveliju odredio je starijeg sina Jašer Sadika, „a poslije njega tu dužnost obavljaće njegova djeca i unučad dok ne izumru“.

Hadži Salih-aga se rodio u Budimu (Mađarska), porijeklom je iz Livna (Hlivna), a u Sarajevo je došao 1696. godine sa sinom Jašer Sadikom i bratom hadži Hasanom.

Osnivačka imovina Vakufa je bila novac i porodična kuća-konak u Jahja pašinoj mahali, te karavan saraj (han) u imaretskoj čaršiji, sve u Sarajevu. Porodična kuća namijenjena je potomcima prvog mutevelije, a dobit od novca i izdavanja hana prema vakufnami treba da se koristi za održavanje imovine Vakufa, te održavanje i opravku tri džamije, dvije u Sarajevu, Jahja pašina Ćurčića i Sagrakči hadži Mahmuda, te Karaula kod Travnika. Kasnije nakon izgradnje pridodata je i četvrta džamija Čurčinica u Livnu.

Vakuf je radio i razvijao se u skladu sa Vakufnamom tako da je po dolasku Austro-Ugarske vlasti kod formiranja Gruntovnice 1886. godine, upisana imovina Čurčića Vakufa se sastojala od pomenute porodične kuće Čurčića, te 22 dućana i magaze, sve u imaretskoj čaršiji u Sarajevu nedaleko od Begove džamije. Kasnije, na mjestu ustupljene pa porušene porodične kuće, uz plaćanje mukate (godišnja naknada za korištenje zemljišta) od 100 forinti izgrađena je 1887. godine Šerijatska sudačka škola gdje se danas nalazi Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Cjelokupna imovina Čurčića Vakufa nacionalizirana je 1958. godine i predata na upravljanje područnoj općini i Vakuf je nakon 222 godine prestao sa radom. U navedenom periodu Čurčića Vakufom je upravljalo 16 mutevelija koji su bili značajne ličnosti svog vremena, a neki od njih su bili i gradonačelnici Sarajeva, Salih Ragib ef. i Fehim ef. Čurčić i druge historijske ličnosti.

Obnova rada Vakufa 1998. god. formiranjem Udruženja građana

Na incijativu Bakira Tanovića i Faruka Čurčića, potomaka prvog mutevelije Čurčića Vakufa, koja je prihvaćena i od strane drugih članova porodice, 24. septembra 1998. godine, 40 godina nako prekida rada Vakufa, u skladu sa Zakonom o udruženju građana FBiH, osnovano je Udruženje „Čurčića Vakuf – Udruženje građana“, sa ciljem da se sačuva preostala imovina Vakufa koja je zbog nebrige počela da se ruši, te kada se stvore uslovi i obnovi rad Vakufa. Uslovi su stvoreni kada je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predvidio gradnju Gazi Husrev-begove biblioteke dijelom na zemljištu gdje su se nalazili nacionalizirani dućani Čurčića Vakufa pod zabranom prometovanja.

Sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 20. januara 2003. godine, sklopljen je ugovor o zamjeni postojeće imovine – dućana Čurčića Vakufa koja se treba porušiti radi gradnje Gazi Husrev-begove biblioteke sa imovinom – dućanima koji će biti izgrađeni uz objekat biblioteke. Zamjenski dućani su izgrađeni i predati „Čurčića Vakufu – Udruženje građana“ 26. novembra 2013. godine, kada su i stvoreni potrebni uslovi za obnovu rada Čurčića Vakufa prema Vakufnami. Značajan dio nacionalizirane imovine Čurčića Vakufa, kao i dućani na istoj lokaciji, biće predmet buduće restitucije.

U skladu sa Zakonom o Udruženjima i fondacijama FBiH, 2014. godine, izvršena je promjena naziva Udruženja i sadašnji je naziv Udruženje „Ćurčića Vakuf“. Udruženje ima svoje članstvo, Skupštinu, Izvršni Odbor i Muteveliju.

Djelatnost Udruženja „Ćurčića Vakuf“ je izvršavanje obaveza iz Vakufname u okvirima zakonskih mogućnosti, stipendiranje djece potomaka prvog mutevelije i iz područja gdje se nalaze pomenute džamije, pomaganje izdavačke djelatnosti koja afirmira rad vakufa, organiziranje kulturnih manifestacija, humanitarna davanja i drugo.

MUTEVELIJE ČURČIĆA VAKUFA

Salih Ragib ef. Čurčić

Salih Ragib ef. Čurčić

sin Sunullah ef.

Bio je mutevelija Čurčića vakufa u dva navrata, 1855. do 1859. i od 1884. do 1888. godine. Dva puta je bio gradonačelnik Sarajeva u vrijeme Osmanske vlasti, jednom 1875. godine i drugi put u najteže vrijeme, 1878. godine kada je vršena okupacija Bosne od strane Austrougarske monarhije, te kada je nakon krvave bitke okupirano i Sarajevo.

Fehim ef. Čurčić

Fehim ef. Čurčić

sin Salih Ragib ef.

Bio je mutevelija Čurčića vakufa u dva navrata i to od 1888. godine do 1891. godine, te od 1910. godine do 1916. godine. Obnašao je i funkciju gradonačelnika Sarajeva od 1910. do 1915. godine i bio je svjedok Sarajevskog atentata na Austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda 1914. godine.

DŽAMIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

koje je Čurčića vakuf dužan prema vakufnami opravljati i održavati

DUĆANI ČURČIĆA VAKUFA

Dućani Čurčića vakufa u Bosni i Hercegovini

KONTAKTIRAJTE NAS

Udruženje “Čurčića Vakuf”
Gazi Husfev-begova 46b
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: + 387 33 238 050
mail: vakuf@curcic.ba